transport towarów niebezpiecznych

Jak właściwie zorganizować transport towarów niebezpiecznych?

Transport towarów niebezpiecznych wiąże się z koniecznością przestrzegania szeregu wymagań. Dlatego tak istotne jest, aby taki przewóz był wcześniej właściwie przygotowany. Na uwadze należy mieć tu nie tylko sam ładunek, ale i pojazd, jakim będzie on transportowany oraz całą trasę przejazdu. Jeśli nie zadba się o to w odpowiedni sposób, to liczyć trzeba się z bardzo dużymi konsekwencjami. Warto zatem wiedzieć, w jaki sposób zorganizowany powinien być transport ładunków niebezpiecznych.

W jakich warunkach mogą być transportowane towary niebezpieczne?

Zacząć trzeba od wyjaśnienia, czym tak naprawdę jest ładunek niebezpieczny. W tym przypadku mowa jest tu o ładunku, który stanowić może niebezpieczeństwo dla ludzi i środowiska. Taki ładunek może występować w trzech stanach skupienia. Mowa tu o stanie stałym, ciekłym oraz gazowym. Towary niebezpieczne mogą być przewożone wyłącznie przy spełnieniu rygorystycznych warunków, które określone są w umowie europejskiej ADR. Przepisy jasno klasyfikują różne rodzaje ładunków niebezpiecznych. Wyróżnia się aż 13 klas zagrożeń. Na tej podstawie dobierane są odpowiednie sposoby ich transportu. Wszystko po to, aby transport od początku do końca odbył się w sposób bezpieczny. Co ważne, w Polsce poza umową ADR sposób transportu towarów niebezpiecznych dodatkowo regulowany jest przez ustawę o prawie przewozowym oraz przez ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych i ustawę o ruchu drogowym. Firmy transportowe świadczące usługę w zakresie przewozu ładunków niebezpiecznych muszą ściśle przestrzegać przepisów zawartych we wskazanych aktach prawnych.

Jakie obowiązki spoczywają na uczestnikach transportu towarów niebezpiecznych?

Przede wszystkim, co jest jasne, firma transportowa zadbać musi o najwyższy poziom bezpieczeństwa w trakcie transportu towarów niebezpiecznych. Szczególną rolę pod tym względem odgrywa nadawca towaru. To on bowiem odpowiedzialny jest za właściwe przygotowanie towaru do transportu. Poza nadawcą odpowiedzialność za właściwy przewóz spoczywa także na firmie transportowej oraz samym kierowcy. Przewoźnik odpowiedzialny jest za odpowiednie przygotowanie pojazdu, a kierowca za sam sposób transportu ładunku niebezpiecznego. Nie można tu także zapomnieć o odpowiedzialności osób rozładowujących ładunek po jego dotarciu do miejsca docelowego. Wszyscy uczestnicy procesu transportu towarów niebezpiecznych muszą posiadać uprawnienia ADR, a dodatkowo wcześniej przejść muszą odpowiednie szkolenie z zakresu transportu ładunków niebezpiecznych.

Jakie obowiązki spoczywają na nadawcy ładunku niebezpiecznego?

Wspomniano, że duża odpowiedzialność w całym procesie spoczywa na nadawcy ładunku. Odpowiedzialny jest on bowiem za prawidłowe opakowanie ładunku i jego oznakowanie. Na nim spoczywa także obowiązek właściwego załadunku towaru. Ważne jest, aby opakowanie zawsze było dostosowane do rodzaju przewożonego ładunku. Wyróżnić można tu trzy grupy pakowania. Do pierwszej zaliczają się towary stwarzające duże zagrożenie. Do drugiej towary stwarzające średnie zagrożenie. Natomiast do trzeciej grupy pakowania zaliczają się towary stwarzające najmniejsze zagrożenie. Niezależnie od tego, do której grupy ładunek należy, pamiętać trzeba, aby opakowanie zawsze było trwałe, wytrzymałe i odporne na negatywne działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo, o czym już wspomniano, opakowanie musi być właściwie oznakowanie.

Jakie obowiązki spoczywają na przewoźniku ładunku niebezpiecznego?

Przewoźnik towaru niebezpiecznego odpowiedzialny jest przede wszystkim za wybór właściwego środka transportu. Dodatkowo zadbać musi o odpowiednie wyposażenie pojazdu dostosowane to przewożonego towaru oraz o oznakowanie pojazdu. Mówiąc o oznakowaniu pojazdu, ma się tu na myśli zastosowanie tablic odblaskowych o prawidłowej barwie i wymiarach. Właściwie oznakowanie pojazdu jest niezwykle ważne. Jeśli bowiem doszłoby do wypadku, służby ratownicze od razu wiedzą, z jakim ładunkiem mają do czynienia.

Jakie obowiązki spoczywają na kierowcy przewożącym towar niebezpieczny?

Kierowca prowadzący pojazd z ładunkiem niebezpiecznym koniecznie posiadać musi odpowiednie kwalifikacje. Przede wszystkim przejść musi właściwe szkolenie z zakresu przewozu ładunków niebezpiecznych. Dodatkowo znać musi przepisy umowy ADR oraz polskie przepisy regulujące transport towarów niebezpiecznych. Kierowca przewożąc ładunek niebezpieczny, zawsze musi mieć ze sobą dokumentację związaną z transportem i samym ładunkiem. Z niej jasno musi wynikać to, jaki towar jest przewożony.

W jaki sposób muszą być transportowane towary niebezpieczne?

Towary niebezpieczne mogą być transportowane na trzy sposoby. Pierwszy to przewóz towarów w sztukach. Każda taka sztuka musi być właściwie oznaczona naklejką ostrzegawczą oraz numerem UN. Drugi sposób to przewóz towarów luzem bez opakowania. Taki transport odbywać może się wyłącznie pojazdami skrzyniowymi bądź kontenerami. Trzeci sposób to przewóz ładunku niebezpiecznego w cysternach. Istotne jest tu, aby cysterna dopasowana była do rodzaju przewożonego ładunku niebezpiecznego.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.